Njesia e Trajnimit

training

Prioritet i punes se ketij departamenti eshte trainimi i personelit shendetesor qe punon ne zonat rurale te vendit por pa lene mbas dore edhe zonat urbane. Ky trainim zhvillohet ne vete qendrat shendetesore dhe nepermjet tij krijohet mundesia qe personeli i ketyre qendrave te marre njohuri per sherbime dhe produkte moderne te Planifikimit Familiar nepermjet metodave moderne qe aplikohen ne keto trainime.
Puna e bere nga ky ekip perputhet plotesisht me dokumentin e politikes shendetesore te Kujdesit Paresor te aprovuar nga Ministria e Shendetesise per permiresimin e vazhdueshem te shendetit te gruas dhe femijes. Keto trainime jane perfunduar ne pjesen me te madhe te territorit te vendit.
Ne kete menyre eshte bere e mundur rritja e nivelit te njohurive te personelit shendetesor per Planifikim Familiar dhe rrjedhimisht eshte bere e mundur rritja e perqindjes se popullates qe perdor mjete kontraceptive, duke synuar ne kete menyre uljen e numrit te aborteve. Trainimet ne kete drejtim vazhdojne dhe objektivi i NESMARK eshte qe te arrije te trainoje te gjithe doktoret, ndihmes mjeket dhe specialistet e shendetit ne te gjithe shqiperine panvaresisht se sa larg eshte zona ku ata punojne.
Trainimet qe organizon TVI mund te mbulojne te gjitha fushat e Shendetit Riprodhues duke u adaptuar me problematiken e vendit si dhe kerkesat qe mund te kene personeli shendetesor per sa i perket fushes se Shendetit Riprodhues.