Faqe: 1 --> 2 --> 3

Kerkese Per Oferte

Tiranë, 27 nentor 2018

E nderuar Zonjë/ I Nderuar Zotëri,

Fondacioni NESMARK eshte i interesuar per perkthimin e “Studimi Demografik Shëndetesor Shqiptar 2017-18”. Te gjithe individet/kompanite e interesuara per te kryer perkthimin duhet:

  • Te jetë licencuar nga Ministria e Drejtësisë;
  • Të jetë disponibël për përkthim brenda afatit. Pjesëmarrësit duhet të paraqesin një deklaratë që marrin përsipër përmbushjen e këtij detyrimi;
  • Te jetë pajisur me NIPT
  • Te kete përvojë të mëparshme përkthimi (në fushën shëndetësore të paktën 5 vite) mundësisht në fushat që mbulon ISHP ose/dhe INSTAT
  • Të përdorë një nga softwaret-et e përkthimit (CAT tools); për hir të njëtrajtshmërisë në terminologji

Kini Parasysh

  • Materiali qe do te perkthehet permban 319 faqe dhe do tju dorezohet ne formatin pdf.
  • Kerkohet perkthim i materialit nga gjuha angleze ne gjuhen letrare shqipe
  • Koha e perkthimit 15 dite kalendarike
  • Oferta duhet te paraqitet si cmim perkthimi per 1 (nje) faqe per numer karakteresh ne faqe

Oferta juaj duhet të paraqitet dorazi pranë Fondacionit NESMARK ose me email ne adresen adhs@nesmark.org.al brenda datës 03 dhjetor 2018, ora 14.00

Ø Në cmimin e paraqitur nga ju duhet të jenë të përfshira pajisja e makines me shofer dhe kostoja për km e furnizimit me karburant. Furnizimi me karburant do të bëhet nga ana juaj.

Ø Makinat duhet të jene me bagazh të madh për vendosjen e cantave të shpines së grupeve të kontrollit

Oferta juaj duhet të paraqitet pranë Fondacionit NESMARK brenda datës 21 korrik 2017, ora 17.00.

Për informacion te mëtejshëm ju mund të kontaktoni me ne në adresën:

Fondacioni NESMARK

Bul “Gjergj Fishta”, Qendra Alpas, shkalla 2, Ap 2,

Tiranë, Shqipëri

Tel: 04 24 19 862,

Tel: 069 60 777 09

adhs@nesmark.org.al

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

Edlira Bracellari

Fondacioni NESMARK


Faqe: 1 --> 2 --> 3