Komponenti i Monitorimit dhe i Vleresimit

evaluation and monitoring

Departamenti i Monitorimit dhe Vleresimit i mundeson departamenteve te tjere te NESMARK menyra per meruar nga eksperiencat paraprake, per te permiresuar dergesat e produkteve dhe sherbimeve, planifikimi dhe grumbullimi ne kohe, dhe demostrimi i rezultateve si pjese e pergjegjesise se NESMARK.

Detyrat kryesore te ketij departamenti konsistojne ne:

  • Monitorimi i te gjitha pikave te shitjes tradicionale dhe jotradicionale per te vleresuar sesi eshte kryer puna nga grupi i shitjes dhe nga Departamenti i Marketingut dhe i Komunikacionit (neqoftese ka postera, panfleta, ose flete ngjitese).
  • Analizimi i te dhenave te shitjeve per te pare se cilat produkte po shesin farmacite, sa shpesh vizitohen nga grupi i shitjeve, dhe cilat produkte shiten me teper.
  • Ndjekja dhe vleresimi i punes se Departamentit te Trajnimit.
  • Monitorimi dhe bashkepunimi ne aktivitetet e ndermarra nga Departamenti i Marketingut dhe Komunikacionit ne menyre qe te permiresohen ato.

Vleresimi i performances ka qellim te mbledhe informacione per te gjitha produktet dhe sherbimet e ofruara nga NESMARK. Qellimi i saj nuk eshte vetem te identifikoje ate qe po ndodh, por edhe te ndihmoje NESMARK te beje progres ne arritjen e qellimeve dhe objektivave. Per arritjen e saj eshte e rendesishme qe te monitorohet progresi ne pikat prioritare, identifikimi dhe veprimi ne deshtime potenciale te sherbimeve, dhe promovimi i permiresimit aty ku eshte e mundur. Kjo komplementon punen per mbledhjen e te dhenave ne fund te vitit per berjen e vleresimi ne detaj te shitjeve dhe sherbimeve. Eksperiencat e viteve te kaluara kane mundesuar informacione te vlefshme per zhvillimin e puneve te ardhshme.